Sunday, October 26, 2008

一首不好的诗歌

我有一个作家笔友。 她帮助我书写几首诗歌们

你的言词只是你的回声
你的照片只是你的影子
让我们学习彼此的心头
到我们用不着回声影子

1 comment:

 1. nǐ de yáncí zhǐshì nǐ de huíshēng
  nǐ de zhàopiàn zhǐshì nǐ de yǐngzi
  ráng wǒmen xuéxí bǐcǐ de xīntóu
  dào wǒmen yòngbuzháo huíshēng yǐngzi

  Your words are only your echo
  your pictures only your shadow
  let us study each others thoughts
  until we no longer need echoes and shadows

  ReplyDelete